Anime World - Apie mus
Apie mus

Animeworld.lt - internetin? japonikos animacijos duomen? baz? su galimybe j? peri?r?ti internetu. Mes si?lome: nemokam? ?vairi? anr? ir ?vairiomis kalbomis iverst? japonikos animacijos film?, serial? ir OV? peri?r?. M?s? tikslas: b?ti didiausia internetine japonikos animacijos duomen? baze Lietuvoje. Tikslui pasiekti mes iekome, aktyvi? moni?, kurie nori prie m?s? prisid?ti, stengiam?s sukurti iuolaikin? informacijos ir video pateikim?, patenkinti lankytoj? l?kes?ius ir poreikius. Lankytojai mums patys svarbiausi!Projekto istorija
Animeworld.lt (toliau AW) projektas prad?tas realizuoti 2008 metais, su id?ja tapti didiausia ir tuo metu turb?t vienintele internetine duomen? baze su galimybe i?r?ti japonik? animacij?, dar vadinam? Anime, internetu. Laikui b?gant atsirado didesni poreikiai ir buvo bandoma juos realizuoti. Kiek s?kmingai kiek ne ? projekt? buvo investuojama tikrai daug, tiek pinig?, tiek laiko atvilgiu, nes darbas nors ir nesunkus, ta?iau monotonikas, ypa? kalbant apie anime epizod? k?lim?, vyko tikrai spar?iai. Taip atsirado pirmoji tinklapio versija, kurios turb?t niekas net neprisimena, v?liau antroji, tada trumpam tre?ioji ir dabartin? ketvirtoji versija. Pereinant i pirmos versijos ? antr?j?, anim?s, kuri? gal?jome pasi?lyti savo lankytojams t?r?jome labai nedaug, tuo metu daugiausia mon?s lank?si m?s? forume, kur vir? tikrai daug diskusij? japonikos animacijos tema. Suk?rus antr?j? tinklapio versij? visikai atsitiktinai suradome AnimeWorldTeam (AWT) vert?j? komand?, kuri vert? anime i angl? ? lietuvi? kalb?. Pasi?l?me jiems prisijungti prie m?s? ir taip tapome viena komanda. Antrojoje versijoje animes k?limas vyko daug spar?iau, taip pat augo ir lankytoj? skai?ius, nes moni? komandoje padaug?jo, darbas paspart?jo, ta?iau ?kelti naujus filmus, ovas ir epizodus buvo tikras vargas. Taip pat prad?jome kelti ir Mang?. Po ilgo laiko, m?s? tinklapio administratoriui prad?jus studijuoti, buvo sugalvota nauja tinklapio versija, kuri leist? daug spar?iau ?kelti anime, pateikt? isami? animes informacij? ir b?t? galima kuo papra?iau tinklapyje naviguoti. Su turimomis iniomis administratorius suk?r? tarpin? versij?, kuri nepateisino nei komandos, nei lankytoj? l?ke?i?, tod?l lankomumas smuko perpus. Komandoje prasid?jo chaosas. Reik?jo skubiai visk? sud?lioti ? vietas. M?s? administratorius sugalvojo AW projekt? pristatyti kaip informatikos bakalauro baigiam?j? darb?. Taip buvo sugalvota sukurti ketvirt?j? versij?. Jai sukurti buvo atliekamos lankytoj? apklausos, d?l kekvieno sprendimo tariamasi su komanda. Ir tai turime dabartin? tinklapio versij?, kuri kaip ir visos prie tai buvusios turi sav? plius? ir minus?, sulaukia daug kritikos, bet b?tent tai ir veda mus ? priek?. 
  • Home
  • /
  • Apie mus